Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstanden deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd ofdoor een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijnherroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verbandhouden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering vanzaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – datde consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk isgericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurendeeen periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en dieongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af tezien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting WebshopKeurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aanconsumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en deconsument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoopop afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met hetsluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één ofmeer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaardenopgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor hetsluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig indezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer; Sinke Schoenmode
Ons adres; Torenstraat 1, 4353 AA, Serooskerke (Walcheren)
E-mailadres; iinfo@sinkeschoenmode.nl
KvK-nummer; 22007165
BTW-identificatienummer; NL001752664B43

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer enop elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van dezealgemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien ditredelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst opafstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij deondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedigmogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking vanhet vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst vandeze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument terbeschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eeneenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indiendit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronischeweg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langselektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid vanovereenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigevoorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meestgunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaardengeschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerdom een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alsde ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouweweergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijkevergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat derechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op hetmoment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan dedaarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding vanhet aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer isbevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consumentelektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelenin acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of deconsument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten enfactoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst opafstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om deovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling ofaanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoudaan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat dezedoor de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op eenduurzame gegevensdrager, meesturen:a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument metklachten terecht kan;b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van hetherroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzakehet uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitaleinhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze vanbetaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst eenduur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voorherroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassingop de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig isom de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hetuitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren eninspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product diehet gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dantoegestaan in lid 1.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als deondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijkverplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen debedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andereondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoeldemelding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (eengemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangebodenhet product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval inacht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indienredelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door deondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van hetherroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen ofals de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kostenvoor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat deverrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereedvoor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangttijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd datevenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer isnagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakomingvan de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronischewijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld eenontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventueleleveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerdeproduct, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot deconsument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstipeerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consumentheeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetalingis kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan degoedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor deduurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten vande overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op definanciële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen deherroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbareveiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/ofdiensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijkaanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling,onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is deproducten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van deconsument; enb. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra deondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in deovereenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en andersdan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst eenbepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die nietgeprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze ofbeslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemdzijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne nietgeschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering isverbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andereproducten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van deovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, enwaarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de marktwaarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan deverzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
14. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van deaangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen alsgevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan deprijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar deondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dezegebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzenrichtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijnalleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijnalleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingangvan de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen vandeugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van deovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indienovereengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt isvoor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extragarantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument opgrond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien deondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, dienstoeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalderechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht isin geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het inontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij debeoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaarheeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaardenis vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed dochuiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn isovereengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestellingniet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumenthiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Deconsument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten teontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consumentbetaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemertot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan deondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) ofdiensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomenopzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekttot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) ofdiensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen metinachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijnvan ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaaldtijdstip of in een bepaalde periode;b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelfheeft bedongen.

Verlenging:
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van eenbedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van eenovereenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadatde consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemenevoorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doengelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeldebetaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer deconsument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijnbetalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd enis de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokostenin rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% overopenstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5%over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan tenvoordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure enbehandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadatde consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschrevenworden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagengerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaarlangere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer deconsument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneensworden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de websitevan Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) Deklacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting WebshopKeurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na hetindienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschildat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming ofuitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leverenof geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hiernabepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan deGeschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bijde Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is deondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal deconsument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaanverzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschilwil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer dekeuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemergerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijnvastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Debeslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordateen geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak isgewezen.